Aanmelden/Afmelden

Aanmelding
Aanmelding van nieuwe leden kan alleen geschieden door een ondertekende schriftelijke opgave te doen van:

a. achternaam, voornamen,
b. adres, postcode en woonplaats,
c. geboortedatum
d. telefoonnummer

Voor het lidmaatschap dient tevens een recente, digitale pasfoto te worden ingeleverd. Elk nieuw lid dient alle gegevens, zoals omschreven in te leveren bij de ledenadministratie van de vereniging.
Bij inschrijving verklaart een lid op de hoogte te zijn van de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement van de vereniging

Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden

1.2. Afmelding
Het afmelden als lid van de vereniging dient voor 1 juni schriftelijk te geschieden bij de persoon die belast is met de ledenadministratie. Afmeldingen op een andere wijze worden niet geaccepteerd.

Klik hier om het afmeldformulier te downloaden

Aan- en Afmelding mag doorgegeven/verstuurd worden naar Annamarie:

Annamarie Mollink

Ootmarsumseweg 278, 7666NC Fleringen

amollink15700@hotmail.com

06-51894684